KELAM KİBAR

01 09 2016

kuranın vasıfları kuran

ÂYETLERİN DİLİNDEN KUR’ÂN’IN VASIFLARINI 1- el-Bakara, 2 : ُتَّق َي م ْ ل ك ُهًدى ل ْ َب فيهك ي َ ككتَا ُب ََل ر ْ ٰذك َِل ال “İşte bu, içinde şüphe bulunmayan ve takvâ sahiplerine rehber olan Kitap’tır.” 2- el-Bakara, 97 : بُ ْشٰ قُ ْل َم ْن َ ُهًدى و َ و ْهك َدي َ ْيَ ي َ ا ب َ م ك قًا ل ُمَصٰدك كب َككِبك ْذكن ا ّٰلل ٰ ك ْ ٰٰل قَل ََّزََلُ عَ نَُّه ن ك كجْْبي َل فَا ك ا ل ًّ َي ََكَن عَُدو ن ُ ْممك م ْ ل ى ل ك “(Yahudiler’e) de ki : Kim Cebrâil’e düşmansa (bilsin ki), önceki Kitaplar’ı doğrulayan ve müminlere rahmet ve müjde olan Kur’an’ı Allah’ın izniyle senin kalbine o indirmiştir.” 3- el-Bakara, 185 : ْرقَا كن ُف ْ ال َ هُ ٰدى و ْ َن ال َكيٰنَا ٍت مك ب َ لنَّاكس و ك ُن ُهًدى ل ٰ ْرا ُق ْ ال ْ كزَل فيهك ن ََّّلى اُ َن ا َ َم َضا َشهْر ... ُ ر “Ramazan, insanlığa rehber olmak üzere doğru yolun, hak ve bâtılın apaçık delillerini içeren Kur’an’ın indirildiği bir aydır (…)” 2 4-Âl-u İmrân, 3 : ْهك َدي َ ْيَ ي َ ا ب َ م ك قًا ل َحٰكق ُمَصٰدك ْ ككتَا َبكِبل ْ َك ال ْ ي َ ن ... ََّزَل عَل “Kitab’ı sana, gerçeğin bizzat kendisi ve önceki Kitaplar’ı doğrulayıcı olarak parça parça Allah indirmiştir (…)” 5- Âl-u İmrân, 7 : ُمتَ َشاكِبَا ٌت ُ َخر اُ َ ككتَا كب و ْ ُّم ال ا ٌت ُهَّن اُ ََيٌت ُم ْحََكَ ٰ نُْه ا ككتَا َب مك ْ َك ال ْ ي َ َْزَل عَل ن ََّّلى اَ ا ُهو ... َ “Kitab’ı sana Allah indirmiştir. Onun bir kısım âyetleri muhkem ki, bunlar Kitab’ın aslıdır, bir kısmı da müteşâbihdir (…)” 6- Âl-u İmrân, 103 : ًعا ََجي كل ا ّٰلل ٰ ك ْ ُوا ك َِبب ا ْعَت كصم و ... َ “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın (…)” 7- Âl-u İmrân, 138 : ُتَّق َي م ْ ل ك ل ْوكعَظةٌ َ َم ُهًدى و َ لنَّاكس و ك اٌن ل َ َي ٰهـ َذا ب &... Devamı

01 09 2016

RESÛL-İ EKREM (SAV)’İN KUR’ÂN-I KERÎM’İ TİLÂVETLERİ

RESÛL-İ EKREM (SAV)’İN KUR’ÂN-I KERÎM’İ TİLÂVETLERİ (Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak) 1 Resûl-i Ekrem (sav) âlemlere rahmet olarak gönderilmiş2 ve O’na en büyük mûcize olarak Kur’ân-ı Kerîm verilmiştir3 . Karanlıklara ışık4 , doğru yola rehber5 ve müminlere rahmet6 olan Kur’ân-ı Kerîm, doğruyu eğriden ayıran bir kelâm olarak7 sözlerin en güzeli8 ve en doğru yola iletenidir9 . O Kur’an ki hakîkatin kesin bilgisi10 , mübârek bir zikir11ve büyük bir haberdir 12 . Bütün bir âleme ve özellikle doğru varmak isteyene öğüt13, apaçık bir nûr14 ve gönüllere şifadır15 . Kur’ân-ı Kerîm’in bir çok vasfı içinde ön çıkan bir hususiyeti de “el-Kur’ân” ismiyle ‘okunan kitap’ olması ve daha da ötesi okunması ibâdet telakki edilmesidir. Onu ilk olarak Allah (cc) meleklere okumuş ve ta’lim etmiştir16 .Tabiatıyla Kur’ân’ın ilk muallimi Cenâb-ı Hak, ilk talebeleri melekler olmuştur. İlâhi planda ve meleklere yönelik olarak tecelli eden bu kıraatin mâhiyet ve ta’lim tarzı hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Kur’ân’ın beşer âlemine intikâlinden önce ikinci aşamada gerçekleşen kıraati ise melekî planda olmuştur. Vahiy meleği Cebrâil (as) taraf-ı ilâhîden aldığı emir gereği, Kur’an vahyinin ilk bölümlerini Hira mağarasında tefekkür ve ibâdetle meşgul 1 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 2 Enbiyâ, 107. 3 Buhârî, İ’tisâm, 1. 4 İbrâhim, 1. 5 Bakara, 185. 6 Neml, 77. 7 Târık, 13. 8 Zümer, 23. 9 İsrâ, 9. 10 Hâkka, 51... Devamı

01 09 2016

EY İMAN EDENLER RİSALESİ

İ BAKARA SÛRESİ ( 11 ÂYET ) 1-) 104. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! «Râinâ» demeyin, «unzurnâ» deyin. (Söylenenleri) dinleyin. Kâfirler için elem verici bir azap vardır. ‘’ 2-) 153. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. ‘’ 3-) 172. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin. ‘’ 4-) 178. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır. ‘’ 5-) 183. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. ‘’ 6-) 208. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır. ‘’ 7-) 254. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir. ‘’ 8-) 264. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde ... Devamı

01 09 2016

tecvid ilmi ve tanımı

TECVİD İLMİ I-Tecvid İlmi’nin Tanımı : Sözlükte “bir şeyi güzel yapmak, süslemek” anlamına gelen tecvid kelimesi “sıfatlarına uygun şekilde harfleri mahreçlerinden çıkarmak” demektir. Tecvid ilmi “Kur’ân-ı Kerîm’i harflerin mahreç ve sıfatlarına riayet edip vakıf (duruş), vasıl (geçiş), sekte (nefes kesme) vb. tilâvet kurallarına uyarak güzel ve hatasız okumayı öğreten ilim[46]” olarak tanımlanmıştır. Tecvid bir takım teorik bilgileri içermekle birlikte daha çok pratik yönü ön plana çıkan bir ilimdir. Tecvid’e dair bilgiler kitaplardan elde edilebilirse de uygulama aşamasında uzman hocaya ihtiyaç duyulur. Tecvid konuları ilim, uygulamaları sanattır. Sanat da sanatkârdan öğrenilir. Bu nedenle Kur’an eğitiminde en önemli unsur işin uzmanı olan hoca (sanatkâr) dır. Kur’ân-ı Kerîm’de tecvid kelimesi bulunmamakla birlikte “Kur’an’ı yavaş yavaş, tane tane, düşünerek okuma” anlamında “tertîl[47]” geçmektedir. Hz.Ali âyetlerde geçen tertîli Kur’an harflerinin mahreç ve sıfatlarına uygun biçimde telaffuz edilmesi ve durulacak yerlerin bilinmesi diye açıklamıştır[48]. II-Tecvid İlmi’nin Konusu : Tecvid ilminin konusu Kur’ân-ı Kerîm’in harfleridir[49]. Bu çerçeve içinde harflerin mahreç ve sıfatları, bağımsız ve birleşik ses özellikleri, med, kasır vs. konular tecvid ilminin inceleme alanına girer. III-Tecvid’in Gerekliliği : Tecvid ilminin gerekliliği Kur’ân-ı Kerîm, sünnet ve icmâ delilleriyle sâbittir. 1.Kur’an : A) {وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا  } : “Biz onu (Kur’an’ı)... Devamı

01 09 2016

KUR’ÂN-I KERÎM OKUMA KURALLARI ve tecvid

GİRİŞ I-KUR’ÂN-I KERÎM Kur’ân-ı Kerîm ilâhî mesajların sonuncusu olarak Allah katından[1] Cebrâil aracılığı[2] ile Hz. Peygamber’in kalbine indirilmiş[3] ilâhî kelâmın[4] özel adıdır. Klasik hale gelmiş tanımıyla Kur’ân-ı Kerîm “Hz. Peygamber’e indirilen, Mushaflarda yazılı, Peygamberimiz’den bize tevâtür[5] yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelâm[6]” dır. Hz. Peygamber’e kırk yaşında iken milâdi 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde inmeye başlayan Kur’ân-ı Kerîm, ihtiyaca göre çeşitli zaman dilimleri içinde parça parça Hz. Peygamber’e vahyedilmiş ve bu süreç yaklaşık yirmi üç yıl sürmüştür[7]. Yazıya geçirilmiş ve kitap haline gelmiş şekline ‘Mushaf’ denilen Kur’ân-ı Kerîm’in ‘Kur’an’ lafzı dışında Kitap, Zikr, Nur, Ruh, Şifa, Kelâmullah vs. isim ve sıfatları da vardır. Kur’ân-ı Kerîm çeşitli yönleriyle âyet ve hadislerde tanıtılmıştır.  Bunlardan bazıları şöyledir : 1-Âyetler : Allah (cc) şöyle buyurmuştur : -Kur’an insanlara doğru yolu gösteren bir rehberdir[8]. -Şüphesiz Kur’an, hak ile bâtılı ayıran bir sözdür[9]. -Kur’an mü’minlere müjde[10] ve rahmettir[11]. -Kur’an sözlerin en güzeli[12] ve en doğru yola iletendir[13]. -Kur’an kesin gerçektir[14]. -Kur’an mübârek bir zikirdir[15]. -Kur’an akıl sahiplerine ve özellikle içinizden dosdoğru gitmek isteyene bir &o... Devamı

18 08 2016

günluk burc kodu ekle

<script language="javascript" src="http://is.sitekodlari.com/burclar2.js"></script><br><a href="http://www.sitekodlari.com/burckodu.php"><font size="1">Günlük Burç Yorumu</font></a> Devamı

18 08 2016

RADYO EKLE SİTENE RADYO DİNLE

<p><a href="http://www.radyoanka.net/mesajistek.asp?sayfa=yaz" target="_blank">            <span style="color: rgb(255, 255, 255); "><strong>            <span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="5">RADYOANKA İSTEK HATTI</font></span></strong></span></a> <a href="http://www.radyoanka.net">Web Sayfamız</a></p> <table style="WIDTH: 350px; HEIGHT: 90px" align="center" bgcolor="#F7BE81" border="13" bordercolor="#461B7E" width="400">     <tbody>         <tr>             <th scope="col" bgcolor="#000000"><span style="color: rgb(250, 247, 247); font-family: " copperplate="" gothic=""> <marquee behavior="scroll" direction="red" bgcolor="#0000">Hosgeldiniz! www.radyoanka.net </marquee><br />             <div><audio id="stream" controls="" preload="none" autoplay="" style="width: 400px;">      <source src="http://95.173.184.50:9962/;" type="audio/mpeg"></source>      </audio>      <nope>             <div>&nbsp;</div>             <div>&nbsp;</div>             </nope></div>             <embed width="240" height="40" src="http://player.wavestreamer.com/cgi-bin/player2.swf" type="application/x-shockwave-flas... Devamı

18 08 2016

radyo ekle sitene

RADYOANKA İSTEK HATTI Web Sayfamız Hosgeldiniz! www.radyoanka.net         Devamı